حضور پر افتخار گام در هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران