کسب رتبه فنی مهندسی برتر کشور توسط شرکت صنعتی گام اراک