جوايز، افتخارات و عضويت ها

جوایز:

 • شرکت فنی مهندسی برتر کشور  1396
 • صادر كننده نمونه  خدمات فني مهندسي كشوري  1396 ، 1399
 • واحد صنعت سبز كشور1395 
 • صادر كننده نمونه خدمات فنی مهندسی استان مركزی 1400 – 1393
 • واحد نمونه خدمات فنی مهندسی استان مركزی  1402 – 1394
 • واحد صنعت سبز كشور  1393
 • واحد نمونه استاندارد استان مركزی  1394
 • صنعت سبز متخب استان مركزی  1389  ، 1387
 • واحد صنعتی نمونه استان مركزی  1396 ،1390  ،  1388
 • رتبه اول كارآفرین نمونه 1380

گواهینامه ها:

 • گواهینامه بین المللی استاندارد ISO 10015: 2019
 • گواهینامه بین المللی استاندارد ISO 45001: 2018
 • گواهینامه بین المللی استاندارد آزمايشگاه (كاليبراسيون) ISO 17025: 2017
 • گواهینامه بین المللی استاندارد آزمايشگاه (آزمون) ISO 17025: 2017
 • گواهینامه بین المللی استاندارد مديريت زيست محيطي ISO 14001: 2015
 • گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001: 2007
 • گواهینامه استاندارد تشویقی گالوانیزه قطعات از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • گواهینامه رتبه یك صلاحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
 • پروانه فنی مهندسی از اداره كل صنایع و معادن
 • پروانه بهره ­برداری از اداره كل صنایع و معادن
 • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همكار از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی

آمیزه ای از خلاقيت و نوآوری

عضویت:

 • انجمن سیگره ایران
 • پارك علم و فناوری
 • سندیكای صنعت برق ایران
 • انجمن صادر كنندگان خدمات فنی و مهندسی
 • سندیكای صنعت مخابرات ایران
 • انچمن پیمانكاران خطوط انتقال نیرو
 • انجمن مدیریت كیفیت ایران
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 • انجمن صنایع گالوانیزه ایران
 • انجمن گالوانیزه استان مركزی
 • اتاق مشترك بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ایتالیا
 • اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین
 • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عمان
 • اتاق بازرگاني ايران و روسيه
 • خانه صنعت و معادن استان مركزی