مدیران مجموعه

 • n.rahnama@gamarak.com

نصرالله رهنما

مدیر عامل، موسس،سهامدار وعضو هیأت مدیره
 • b.rahnama@gamarak.com

بابک رهنما

رئیس هیأت مدیره، موسس و سهامدار
 • siavash@gamarak.com

سیاوش رهنما

سهامدار و عضو هیأت مدیره
 • babak.finance@gamarak.com

سید بابک خلفی

مدیر مالی و پشتیبانی
 • edmund.engineering@gamarak.com

ادموند سهرابیان

مدیر طراحی و مهندسی
 • nazmabadi@gamarak.com

عطاالله نظم آبادی

مدیر تولید
 • javaheri.ims@gamarak.com

سروش جواهری

مدیر پروژه های مخابراتی
 • Raveh.QA@gamarak.com

راوح گازرانی

مدیر تضمین و كنترل كیفیت
 • fazel.commerce@gamarak.com

فاضل جعفری

مدیر بازرگانی
 • tahmineh@gamarak.com

تهمینه حسینی

مدیر توسعة بازار بین الملل
 • behzad@gamarak.com

بهزاد طلایی

مشاور مدیر عامل در امور تضمین و كنترل كیفیت
 • shahbeiKi@gamarak.com

محمد هادی شاهبیكی

مشاور مدیر عامل