مدیران مجموعه

  • n.rahnama@gamarak.com

نصرالله رهنما

مدیر عامل، موسس،سهامدار وعضو هیأت مدیره
  • b.rahnama@gamarak.com

بابک رهنما

رئیس هیأت مدیره، موسس و سهامدار
  • siavash@gamarak.com

سیاوش رهنما

سهامدار و عضو هیأت مدیره و معاونت پروژه هاي انتقال نيرو خارجي
  • babak.finance@gamarak.com

سید بابک خلفی

معاونت مالی و پشتیبانی
  • edmund.engineering@gamarak.com

ادموند سهرابیان

معاونت طراحی و مهندسی
  • nazmabadi@gamarak.com

عطاالله نظم آبادی

معاونت توليد و فني
  • javaheri.ims@gamarak.com

سروش جواهری

معاونت پروژه های مخابراتی
  • Raveh.QA@gamarak.com

راوح گازرانی

معاونت تضمین و كنترل كیفیت
  • fazel.commerce@gamarak.com

فاضل جعفری

معاونت امور بازرگانی
  • a.kargosha@gamarak.com

فرهاد كارگشا

معاونت پروژه هاي انتقال نيرو داخلي