تجليل از مديرعامل گام به عنوان كارآفرين موفق در نشست (باني اراك)