شركت گام، صادركننده پيشرو در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي