گام،توليد كننده مورد تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات