حضورگام سبز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست تهران