شركت گام؛ بار ديگر نشان ملي صنعت سبز را دريافت كرد.