تامين تجهيزات برقي برشنا به صورت ترك تشريفات براي 5 سال آتي