(خط چهار مداره 132 كيلوولت لردگان –فلارد ( قطعه دوم