شركت گام بار ديگر به عنوان صنعت سبز نمونه استاني انتخاب گرديد.