تایپ تست موفقیت آمیز برج تلسکوپی ۶۶ کیلوولت، پروژه : لار ۳