تایپ تست موفقیت آمیزبرج ۴۰۰کیلوولت تکمداره؛ خطجيرفت- بم